Hotel Cura | KVKK

CURA BUTİK OTELCİLİK EKOLOJİK TURİZM TARIM GID SAN VE TİC LTD ŞTİ. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

MÜŞTERİ&MİSAFİR&ZİYARETÇİ&TEDARİKÇİ&İŞ ORTAĞI GERÇEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

Cura Butik Otelcilik Ekolojik Turizm Tarım Gıd San ve Tic Ltd Şti. (“Cura Hotel” veya şirket olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin, misafirlerimizin, ziyaretçilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Cura Hotel İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ve Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi (“GDPR”) uyarınca kişisel verileriniz toplanabileceğinden, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere açıklandığı/aktarıldığı ve hangi amaçlarla açıklandığına ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınıza ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

 

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

İşlenen Kişisel Veriler:

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz otel misafirimiz ve ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Araç plakası, Medeni Durumu, Tarihi, Cinsiyet,

İletişim Verisi: E-posta adresi, adresi ve telefon numarası,

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, vb. 

Görsel ve İşitsel Veri: Kamera kayıtları, 

Finans Bilgisi: IBAN numarası,

İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş̧ çıkış̧ bilgileri, şifre ve parola bilgileri,

Müşteri işlem Bilgisi: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş̧ bilgisi, talep bilgisi,

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,

 

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitemiz kanalıyla, e-posta veya diğer yollarla internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, misafir girişi sırasında fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortam olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir.

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek, Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında ve haklarınıza zarar vermeden Şirketimiz tarafından misafirlerin, Ziyaretçilerin hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması
 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi

 

Kişisel Verilerinizi Nerelere Aktarıyoruz?

Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Misafirlerimizin kişisel verileri Kimlik Bildirme Kanunu gereği Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılmakta olup; diğer yasal mevzuatlar gereğince talep edilmesi halinde Özel Hukuk Kişileri ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları işe paylaşılabilmektedir.

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunma Yöntemi?

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman Cura Butik Hotelcilik Ekolojik Turizm Tarım Gıd San ve Tic Ltd Şti.’ ne e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece [email protected]   e-posta adresinin kullanılması gerekmektedir. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Kimliğinizi tespit edici resmî belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. 

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Cura Butik Hotelcilik Ekolojik Turizm Tarım Gıd San ve Tic Ltd Şti.

Mersis No: 0216063258800012

WEB Sayfası: http://www.hotelcura.com/

E-Mail: [email protected] 

Barbaros Mah. Troya Cad. No:26 17000 Merkez, Çanakkale Türkiye (TR)